veselakashta@yahoo.com + 359 897 967 065

Начало » Настаняване и цени » Общи условия

Общи условия

Моля прочетете общите условия за ползване на обектите на Весела Къща ЕООД. При резервация и настаняване се счита, че сте прочели и че сте съгласни с настоящите условия.

I.Резервации и анулиране
При направена резервация по преценка на персонала на къщи за гости „ Весела Къща“ може да бъде посочена сума, като гарантиращ депозит за направената резервация преди настаняването, в размер на до един еднодневен наем. Плащането от Ваша страна на депозита трябва да бъде направено в рамките на 3 работни дни освен ако между страните не е договорен друг срок, след  което резервацията Ви ще бъде потвърдена. Остатъкът от сумата за резервацията е платима в деня на настаняванто.
Анулация на направена от Вас резервация може да направите по един от следните начини:
1. Уведомяване на нашият e-mail адрес: veselakashta@yahoo.com

2. Чрез телефонно обаждане на телефон  0897 967 065

Анулации или промени по направени резервации без неустойка са възможни до 30 дни преди настаняване. При неявяване, анулация или промяна след този срок се таксува пълната стойност на депозита. В случай на анулация по време на официални празници, депозита не се възстановява. Условията за анулация може да се променят в зависимост от сезона или избраната оферта. Суми за заявени но неконсумирани услуги не се възстановяват.


Къщи за гости „Весела Къща“ запазва правото си да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други не зависещи от собственика причини. В тези случаи собственикът предлага на клиентът настаняване за друг период и запазване на същите условия и цени.

II. УСЛОВИЯ НА НАСТАНЯВАНЕ.

1. НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ:

Настаняването обикновено е след 14:00 ч.
Освобождаването на стаите: до 12:00 ч.

Възможно е ранно настаняване или късно освобождаване, при наличност и след предварителна уговорка със собственика
2. Весела Къща 2 предоставя възможност за допълнително настаняване на деца или възрастни на разтегателни дивани във всяка една от стаите. Весела Къща предлага за безплатно ползване  бебешки кошари и столче за хранене.

3. Настаняването в къщата става след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. Максималният брой лица пребиваващи в къщите не може да надхвърля предварително уточнения капацитет на съответната къща. В къщите нямат право да пребивават лица, които не са регистрирани предварително от собственика или негов представител. 

III. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ.

В къщите е нежеателно пребиваването на домашни любимци освен след предварителна уговорка със собственика. Собственици довели своите домашни любимци без предварителна уговорка ще бъдат таксувани с 50 лв. Вие сте отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, произтичащи от домашния Ви любимец. Вие сте съгласни да обезщетите и освободите къщата за гости, неговите собственици и персонала от всякаква отговорност за вреди, претърпени в резултат на действия от страна на Вашия домашен любимец. Весела Къща си запазва правото да начисли по Вашата сметка стойността на несените щети, както и правото да отпрати Вас и Вашият любимец ако и когато е необходимо, без предварително уведомление.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Къщи за гости „Весела Къща“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

Къща за гости „Весела Къща“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със къщи за гости „Весела Къща“ и приема общите условия на къщата.

Клиентите, ползващи услугите на къщи за гости „Весела Къща“ следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство /навършили 18(осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къщи за гости "Весела Къща", особено пребиваващите с деца. Представителите на къщите не носят отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

V. ОТГОВОРНОСТ.
Собственикът или негов представител НЕ поема отговорност за:
- Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;
- Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);
- При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) - природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни и други; както и други събития извън контрола на собственика, които правят къщи за гости "Весела Къща" опасни или неизползваеми.
От всички гости и посетители на къщите се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, употреба на наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.
Къщи за гости „Весела Къща“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от територията на имота, както и за щети, причинени от трети лица.

Къща за гости „Весела Къща“ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

VI. ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ.

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къщи за гости „Весела Къща“ с грижата на добър стопанин.

Собственикът или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата/къщите за гости незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време на престоя без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
Нанесените щети или загуби по време на престоя в къщи за гости „Весела Къща“ се заплащат от гостите в пълен размер по пазарни цени.

VII. ЦЕНИ И РЕКЛАМАЦИИ.

Всички цени, обявени в сайта на къщи за гости „Весела Къща“, както и в e-mail и sms съобщенията на къщата, изпратени до клиента, са в български лева с включени данъци и такси. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. Разходите направени за допълнителни услуги не се калкулират в цената на резервацията и се заплащат допълнително на място в къщата. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в къщата за отстраняване на слабостите. 

VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

• Банков превод по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк

Весела Къща ЕООД

IBAN: BG53UNCR70001521247982

BIC: UNCRBGSF

IХ . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Пушенето в спалните помешения на къщи за гости "Весела Къща" не е позволено. 
Ако гостите планират да проведат събитие, като сватба или парти, което включва по-голям брой хора от легловия капацитет на къщи за гости „Весела Къща“, или ако гостите възнамеряват да използват имота за цел, различна от почивка, са длъжни да информират за това собственика в момента на резервацията си.В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.
При заявяване  на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.


Къщи за гости „Весела Къща“ си запазва правото да променя информацията в  общите условия при настъпили промени в законите регламентиращи дейността ѝ.